باریک ترین ای رایتر موجود تنها 3 میلیمتر قطر دارد و فوق باریک است.