در سطح بالایی این ای رایتر فوق باریک پایه ای متصل می شود جهت نگهداری قلم آن که باعث می شود هر زمان که به آن نیاز دارد به راحتی پیدایش کنید و به نوشتن خود سرعت دهید.