اگر از چسباندن کاغذ به نقاط مختلف خانه یا محل کارتان خسته شده اید خاصیت آهنربایی کالربرد های HomeTech این امکان را به شما می دهد تا یاداشت ها یا لیست کارهای روزانه خود را بر روی تخته وایت برد شیشه ای خود بچسبانید و به محیط کار و زندگی خود نظم بهتری دهید.